SQL 注入被动扫描工具

地球胖头鱼 2021-06-07
Web安全 发布于 2021-06-07 15:02:51 阅读 92 评论 0

一、sqli-hunter

下载地址

GitHub下载地址如下:

https://github.com/zt2/sqli-hunter

安装

git clone https://github.com/sqlmapproject/sqlmap.git
git clone https://github.com/zt2/sqli-hunter.git
cd sqli-hunter
gem install bundle
bundle install

运行

python sqlmapapi.py -s
ruby sqli-hunter.rb --smart --level=2 --threads=10 -p 8888 -v 2 

二、GourdScanV2

下载地址

GitHub下载地址如下:

https://github.com/ysrc/GourdScanV2

安装

apt-get install redis-server
wget https://sec.ly.com/mirror/get-pip.py --no-check-certificate && python get-pip.py -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/

运行

redis-server conf/redis.conf
python gourdscan.py

默认平台用户名密码为:admin:Y3rc_admin
默认redis密码为:Y3rc_Alw4ys_B3_W1th_Y0u

本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!
请勿发布不友善或者负能量的内容。与人为善,比聪明更重要!
地球胖头鱼
未填写
  • 作者发布文章252
  • 作者收获粉丝10
  • 作者收到点赞3
  • 所有文章被收藏了5
  • 博客总访问量排行第2
  • 博客总访问量8.9 万(每日更新)
查看所有博文